Zelené podnikanie
na dosah ruky

EKO - VZDELÁVANIE

Ak chceme ďalšie generácie pripraviť na nové výzvy dnešného sveta, je potrebné zmeniť nielen myslenie ľudí – naučiť ľudí myslieť ekologicky, ale i vykonať zásadné zmeny v tradičnom modely vzdelávania.
Budúca generácia bude čeliť zásadným problémom, ako sú klimatické zmeny, svetová populácia, zachovanie biodiverzity, redukcia nadbytočného konzumu, využívanie obnoviteľných zdrojov energie atď. Sú to problémy, ktorým čelíme i dnes, ale ktoré akosi nie sme schopní riešiť a vyriešiť.

Nastáva čas na zmenu prístupu, na ekologické vzdelávanie. Znalosti, vedomosti a postoje, ktoré boli potrebné na industralizáciu Zeme, sú odlišné od tých, ktoré sú potrebné na jej ochranu, liečenie jej rán a vybudovanie udržateľnej ekonomiky, fungujúcej na zdravých základoch. Prinášame Vám preto postupne súhrn informačných balíčkov na rôzne enviro témy, ktorých cieľom je priblížiť enviromentálnu problematiku občanovi, podniku, či širokej verejnosti.


1. Všeobecné aspekty potravinového práva EÚ a bezpečnosť potravín
2. Vybrané aspekty potravinového práva a životné prostredie  vysledovateľnosť systémy rýchleho varovania a krízové situácie

3. Strategický rámec ekologického poľnohospodárstva

4. Politika kvality EÚ v poľnohospodárstve a potravinárstve

5. Značky kvality Európskej únie a Slovenskej republiky

6. Označovanie ekologických produktov v poľnohospodárstve

7. Pravidlá dovozu ekologických produktov na trh EÚ
8. Environmentálna značka EÚ a systémy environmentálneho značenia
9.  Manažment kvality
10. Environmentálne manažérske systémy
11. Schéma EMAS
12. Zelené verejné obstarávanie
13. Stratégia udržateľného rozvoja
14. Možnosti zavádzania ekoinovácii vo vybraných sektoroch
15. Problematika vodného hospodárstva
16. Problematika ovzdušia
17. Chemická legislatíva REACH
18. Energetická efektívnosť, hospodárnosť a ekodizajn
19. Problematika odpadov - všeobecne
20. Recyklácia odpadov
21. Špecifiká odpadového hospodárstva a odpady z obalov
22. Nové technológie zhodnocovania, spracovania a recyklácie odpadov
23. Posudzovanie vplyvov na ŽP, integrovaná kontrola a prevencia znečistenia
24. Problematika odstraňovania environmentálnych záťaží, transformácia skládok a hnedých parkov, energetická efektívnosť