Zelené podnikanie
na dosah ruky

Pilotný projekt E2BEBIS – cesta pre MSP k zvýšeniu podielu energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom environmentálne vhodných technológií

      V súčasnosti čelíme v rámci EÚ viacerým výzvam, ktoré sú na strane jednej zamerané na zvýšenie podielu využívania energie z obnoviteľných zdrojov a na strane druhej je nevyhnutné zavádzať environmentálne vhodné inovatívne technológie, ktoré by umožňovali primeranú implementáciu stratégie Európa 2020. Jednou z možných odpovedí, ako implementovať túto stratégiu environmentálne vhodným spôsobom je zvýšenie energetickej účinnosti biomasy prostredníctvom procesu jej tepelnej úpravy pri ktorom vzniká nový produkt s názvom biochar.

    
      
Pre slovo biochar  doposiaľ nie je v slovenskom jazyku ustálený pojem. Proces tepelnej úpravy biomasy pri eliminácii niektorých plynov – ako napríklad kyslíka - je podobný procesu prípravy dreveného uhlia. Pri spaľovaní takto upravenej, energeticky vysoko účinnej biomasy – biocharu - vzniká špecifický produkt, ktorý je možné využiť na obohacovanie poľnohospodárskej pôdy o minerálne látky zvyšujúce výživnosť pôdy a primárne aj jej úrodnosť. Progres zavádzania technológií produkujúcich a využívajúcich biochar by v budúcnosti mohol smerovať k zvyšovaniu podielu obnoviteľných zdrojov energie, rastu zamestnanosti vo vidieckych oblastiach, nárastu efektivity pri spracovaní bilologických odpadov, rozvoju špecifického technologického sektora a rozvoju vedy a výskumu.  

 

     Pilotný projekt E2BEBIS je zameraný na vytváranie odborných klastrov, ktoré budú umožňovať konkrétnym cieľovým skupinám – samosprávam, MSP, koncovým využívateľom technológií, energetických a produktových výstupov - zavádzanie inovatívnych technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie z biologických odpadov a výstupov poľnohospodárskej výroby. Odborné klastre budú spolupracovať na príprave odborných štúdií, pilotných vzdelávacích aktivitách a na spracovaní štúdií uskutočniteľnosti, ktoré budú zohľadňovať regionálne špecifiká a reálne možnosti zavádzania technológií v súlade s právnymi, ekonomickými, environmentálnymi a regionálnymi špecifikami jednotlivých regiónov strednej Európy.

 

     Projekt E2BEBIS je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z Operačného programu Stredná Európa. V rámci projektu bude klaster na úrovni Slovenskej republiky koordinovaný spoločnosťou BJ Energy, s.r.o., ktorá spolupracuje v rámci medzinárodného projektového konzorcia s partnerskými organizáciami z Talianska, Českej republiky, Slovinska a Poľska.

 

Kordinátor projektu:

 

University of Bologna - Medical and Veterinary Sciences Department, Taliansko

 

Partneri projektu:

 

-         UNCEM National Union of Mountain Municipalities, Communities and Authorities –

Piedmont Delegation, Taliansko

-         Poltegor-Institute, Wroclaw, Poľsko

-         BJ ENERGY, s.r.o., Slovensko

-         European Development Agency, Ltd., Česká republika

-         VŠB - Technical University of Ostrava, Energy Research Center, Česká republika

-         Scientific research centre Bistra Ptuj, Slovinsko

-         Institute of Ceramics and Building Materials – Material, Process and Environmental

Engineering Division in Opole, Poľsko

 

 

Pre viac informácií o projekte E2BEBIS a o jeho výstupoch kontaktujte prosím:

 

http://www.bjenergy.sk/sluzby_pre_kurenie_49_kontakt.htm